Aankondiging openbaar onderzoek RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’

Luchtfoto Suikersite Moerbeke © Interwaas
Luchtfoto Suikersite Moerbeke © Interwaas

Het gemeentebestuur van Moerbeke organiseert voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ een openbaar onderzoek waarbij de toelichtingsnota, de procesnota, de grafische plannen en bijhorende stedenbouwkundige voorschriften van het RUP ter inzage liggen. Iedereen kan op het ontwerp RUP bezwaren en opmerkingen maken.  

Doelstellingen van het RUP

Na de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke, maakte de provincie van Oost-Vlaanderen in 2018 het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ op. Intussen gingen verschillende partijen aan de slag om vorm te geven aan de dorpsontwikkeling die het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ mogelijk maakt. Echter worden er bij de uitwerking van projecten verschillende knelpunten in het provinciaal RUP waargenomen die een werkbaar en haalbaar project moeilijk maken. Het bestuur wenst met het nieuwe gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ de knelpunten uit het PRUP te halen, zodat de dorpskern van Moerbeke kwalitatief ontwikkeld kan worden.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ omvat 4 deelplannen.

Deelplan 1: Alfaplant en compensatiegebieden

Op termijn wenst het bedrijf Alfaplant te verhuizen, waardoor de site op de hoek van de Opperstraat – Eikenstraat leeg zal komen te staan. Het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet voor deze terreinen de bestemming voor glastuinbouw/zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid. Gezien de terreinen gelegen zijn in het centrum van Moerbeke en middenin een residentiële omgeving, is het voorzien van nieuwe bedrijvigheid hier niet wenselijk. Deze terreinen lenen zich voor een woonontwikkeling op maat van Moerbeke. Met de herbestemming van de

Alfaplantsite (naar woongebied) dient het bijkomend woongebied planologisch gecompenseerd te worden. Voor de compensatie werd gekozen om parken en pleinen met een publiek karakter – die momenteel de bestemming voor wonen hebben – te bestendigen door deze planologisch te herbestemmen naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen (7 compensatiegebieden).

Deelplan 2: Lindenplaats

Bij de uitwerking van projecten binnen deelplan 2 wordt ondervonden dat verschillende bepalingen in het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ niet haalbaar zijn en juridisch voor interpretatie vatbaar zijn. De gemeente wenst met het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ beperkt aan te passen naar werkbare en haalbare bepalingen, zodat het terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden.

Deelplan 1 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 1 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 2 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 2 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite

Deelplan 3: Recyclagepark en gemeenteloods

Het huidige recyclagepark langs de Damstraat dient te verhuizen. Het gemeentebestuur wenst het nieuwe gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods te voorzien binnen deelplan 3. Hiervoor dient het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ aangepast te worden, zodat een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende (groen) buffer kwalitatief ingepast kan worden

Deelplan 4: Schrappen overdruk harde rand

In het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt een ‘overdruk harde rand’ voorzien. Echter is deze overdruk voor interpretatie vatbaar, waardoor juridische onduidelijkheid ontstaat. In het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ zal de ‘overdruk harde rand’ gewijzigd worden. De overige bepalingen van het provinciaal RUP blijven van toepassing voor deelplan 4.

Deelplan 3 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 3 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 4 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite
Deelplan 4 gedeeltelijke herziening RUP suikerfabrieksite

Procedure

Van 2 oktober tot en met 30 november 2023 organiseert het gemeentebestuur het openbaar onderzoek van het RUP. In deze periode liggen onderstaande documenten voor iedereen ter inzage:

  • Op de website van Moerbeke (moerbeke.be)
  • Op het gemeentehuis van Moerbeke, dienst Omgeving (Lindenplaats 7). Maak je afspraak via moerbeke.be/afspraak of bel naar 09 326 93 80.

Documenten

Reageren

Vragen, opmerkingen of bezwaren over het RUP kunnen worden ingediend tot en met 30 november 2023.

  • Per aangetekende brief t.a.v. gemeentebestuur Moerbeke, dienst Omgeving, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis.
  • Via e-mail naar suikerfabrieksite@moerbeke.be.