Klachten

Het gemeentebestuur streeft altijd naar een optimale dienstverlening en vlotte afhandeling van je aanvragen en dossiers. In het geval dat je toch ontevreden bent over de gemeentelijke dienstverlening, kan je een klacht indienen.

Wat is een klacht?

Een klacht is niet hetzelfde als een melding, suggestie of bezwaar. Je kan een melding, probleem of suggestie doorgeven aan de gemeente via het meldingsformulier. Bijvoorbeeld: onderhoud wegen en openbaar groen.

Een klacht is een manifeste uiting, mondeling, schriftelijk of elektronisch, waarbij een ontevreden burger klaagt over een (al dan niet) verrichte handeling of prestatie door de gemeente.

Een klacht kan betrekking hebben tot:

  • foutief verrichten van een handeling of prestatie
  • afwijken van de vastgelegde of gebruikelijke werkwijze
  • niet uitvoeren van een handeling of prestatie

Registratie en behandeling

De gemeente volgt een vaste klachtenprocedure om klachten te ontvangen, registreren en op te volgen. Nadat je een klacht indient, start de klachtencoördinator deze procedure.

Je kan de volledige procedure raadplegen in  Klachtenreglement (507 kB).

De klachtenbehandelaar onderzoekt of je klacht wel of niet ontvankelijk is. Afhankelijk van de beslissing, gaat de behandelaar verder met het zoeken naar een oplossing en het formuleren van een antwoord.

Niet ontvankelijk

Je wordt uiterlijk 10 werkdagen na het indienen van de klacht op de hoogte gebracht als je klacht niet ontvankelijk verklaard is.

Wel ontvankelijk

Je krijgt binnen de maand na het indienen van de klacht een antwoord en een mogelijke oplossing van de klachtencoördinator.

Klacht indienen

Je kan een klacht indienen via het online formulier, via mail of per brief.

Mondelinge of telefonische klachten moeten ingevuld worden op het Klachtenformulier (139 kB) en ondertekend worden door de aanvrager.