Geïnteresseerden bedrijventerrein Suikersite

Plan bedrijventerrein suikersite Moerbeke

Het bedrijventerrein ‘Suikersite’ is gesitueerd in de kern van Moerbeke op de vroegere suikerfabrieksite, tussen de gemeentewegen Terweststraat – Opperstraat en de Moervaart (bevaarbare waterloop). Via de Ledestraat is het verbonden met de autosnelweg E34. Tevens is het gelegen nabij de fietssnelwegen F41 -F412 die op de vroegere spoorwegtracé’s naar de suikerfabriek al grotendeels zijn aangelegd. 

Voor de herontwikkeling van de suikerfabrieksite werd een masterplan opgemaakt door de provincie Oost -Vlaanderen i.s.m. het gemeentebestuur. De provincie heeft dit vervolgens vertaald naar een provinciaal RUP, die de site verdeelt in verschillende velden met elk een specifieke finaliteit. Het bedrijventerrein dat ontwikkeld wordt door Interwaas is gelegen op veld 4 onder de naam ‘Suikersite’.

Principes

De beschikbare grond in de regio is beperkt en dient ingevuld te worden met een verscheidenheid aan functies : bedrijvigheid, wonen, recreatie, landbouw, bosbouw, …. Elk van deze functies heeft ruimte nodig, binnen het beperkte aanbod dat er is, waardoor gezocht moet worden naar een evenwicht dat leefbaar maar ook betaalbaar is voor de maatschappij en elk individu. Om dit evenwicht te bewaken is er nood aan een kader dat de krijtlijnen vastlegt met respect voor elke functie. 

Voor de suikerfabrieksite werd dit kader vastgelegd in een Provinciaal RUP en masterplan dat niet alleen het juridisch en stedenbouwkundig kader bepaalt waarbinnen het bedrijventerrein wordt ontwikkeld maar ook de volledige locatie van de vroegere suikerfabriek en de relatie met de omgeving.

In dit masterplan zijn vier principes gedefinieerd die aan de basis liggen van de uitwerking van de Suikersite : 

 1. Duurzaamheid
  Duurzaamheid is de basis voor de ontwikkeling van de Suikersite. Dit vertaalt zich in de beleving die vooral gericht is op de verweving met de omgeving. Daarnaast dient het materiaalgebruik van zowel gebouwen als het openbaar domein duurzaam te zijn: milieuvriendelijke materialen, flexibel voor verandering, onderhoudsvriendelijke materialen, …. Tot slot is er de landschappelijke inpassing van het bedrijventerrein waarbij aandacht besteed wordt aan de relatie met de Moervaartvallei, beleving in het publiek toegankelijke omgevende groenpark, zichtbeleving vanuit de bestaande woonomgeving en omgaan met de klimaatuitdagingen (opvang hemelwater, verdroging, hittestress, …).
 2. Groen
  Het RUP en masterplan hebben het groen geëxternaliseerd in een ruim publiek toegankelijk groendomein rondom de bedrijfsclusters. De helft van de kmo-zone die ontwikkeld wordt door Interwaas wordt ingezet om een nieuw openbaar groendomein te creëren.
 3. Modern en compact
  De Suikersite wordt toekomstgericht gebouwd, niet alleen door een moderne zakelijke uitstraling maar ook door elke m² beschikbare ruimte optimaal te benutten. Dit door compact te bouwen, wonen te integreren waar een positieve beleving mogelijk is, gedeelde parkeerplaatsen, gemeenschappelijk en toegankelijk groen, gemeenschappelijke hemelwaterinfiltratie en waterbuffering, …. De ruimte die door elk bedrijf wordt aangekocht is dan ook 100% productieve ruimte, wat dit bedrijventerrein uniek maakt.
 4. Lokaal
  De suikerfabrieksite is onderdeel van de geschiedenis van Moerbeke en zal ook opnieuw lokaal worden ingevuld zowel naar wonen als naar lokale bedrijvigheid. De Suikersite is dan ook bestemd voor lokale bedrijven met als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of verwerking van goederen. Kleinhandel, horeca, autonome kantoren en diensten, afvalverwerkingsbedrijven, transportbedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen zijn niet toegelaten.

Deze basisprincipes zijn vertaald in een inrichtingsplan dat een voorstelling is van het beoogde eindresultaat. 

Inrichtingsplan bedrijventerrein suikersite Moerbeke

Met volgende kenmerken:

Er zijn 3 bedrijvenclusters. Elke cluster wordt intern via een openbare ontsluitingsweg verbonden met de Terweststraat. Per bedrijvencluster is een openbare parkeerhaven voorzien. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het noordelijke deel van elke cluster, waar max. tot 8 m hoogte kan worden gebouwd en het zuidelijke deel van de cluster die toelaat om tot 12 m hoogte te bouwen en een bedrijfswoning (max. 200 m²) te integreren die zicht biedt op de Moervaart.

Rondom de 3 bedrijfsclusters is een openbaar groenpark ingericht door Interwaas. Langs de zijde van de Terweststraat zal een dichte beplanting als groenscherm dienen tegenover de bestaande woningen. Naar de Moervaart wordt de beplanting opener zodat de Moervaartvallei ten volle kan worden beleefd. In de gevels die op de grens met het openbaar groenpark staan, worden minimum 3 ramen voorzien zodat de relatie wordt aangegaan met deze publieke groene ruimte. In het groenpark zijn er verschillende soorten toegangspaden en is het ook mogelijk om een rechtstreekse toegang aan te leggen  voor voetgangers en fietsers naar het bedrijfsperceel. Omdat de omgevende groenbuffer en de hemelwaterinfiltratie wordt voorzien in het openbaar domein, kan het bedrijfsgebouw beperkt worden tot het essentiële

De bedrijfsgebouwen worden op de rand van dit openbaar groendomein ingepland en zo compact mogelijk gebouwd als één geheel (geen aparte bijgebouwen) met functioneel plat dak (zonnepanelen, groendak, …) en het principe van stapelen van functies boven elkaar. Een uniforme architecturale kwaliteit is aangewezen om een aantrekkelijke wand aan deze publieke omgeving te geven. Zo zal een bedrijf deel uitmaken van een aantrekkelijk geheel wat een positief visitekaartje is voor het bedrijf en de marktwaarde van de bedrijfssite verhoogt. Om dit te bereiken zijn ook voorwaarden voorzien naar voortuin, afsluitingen, toegang, poorten, …

De gebouwen worden energetisch zo duurzaam mogelijk gebouwd. Naast isolatie wordt er bij de ontwerpfase ook aandacht besteed aan oververhitting. Dakdoorvoeren en technische installaties op het dak worden zoveel mogelijk gegroepeerd om de opwekking van hernieuwbare energie niet te hypothekeren. De duurzaamheid wordt ook vertaald naar de materiaalkeuze. Daarom is er een voorkeur voor materialen die recycleerbaar of herbruikbaar zijn. Per bedrijfsgebouw wordt een hemelwaterput van minimum 20.000 liter voorzien i.f.v. hergebruik van hemelwater. 

Om ook op termijn de uitstraling, kwaliteit, duurzaamheid en toekomstgerichtheid van het bedrijventerrein te kunnen garanderen, zal een verplicht bedrijventerreinmanagement worden uitgevoerd door Interwaas.

Onderstaande tekeningen geven een beeld van hoe een veld op de Suikersite kan ingevuld worden, rekening houdend met bovenstaande voorschriften.

Voorzijde veld suikersite Moerbeke
Achterzijde veld suikersite Moerbeke

Timing en kostprijs

Momenteel is het inrichtings- en zoneringsplan afgewerkt. Toch zijn er nog 2 factoren die niet alleen de timing maar ook de kostprijs van een perceel bepalen:

 1. Subsidies van VLAIO in kader van onrendabele greenfield
  omwille van de grote investering in een gemeenschappelijk groendomein met voldoende aandacht voor waterinfiltratie en -buffering en als gevolg daarvan minder ruimte voor bedrijvigheid, heeft Interwaas een subsidietraject opgestart om de gronden toch te kunnen verkopen tegen een betaalbare prijs. Wanneer de beslissing over de al dan niet erkenning en dus toekenning zal vallen, is nog onzeker. Momenteel schatten we in dat we tegen eind april zekerheid moeten hebben.
 2. Archeologisch advies
  Op dit moment is al archeologisch booronderzoek uitgevoerd waarbij een aantal vondsten uit het steentijdperk in het westelijke deel van de Suikersite zijn teruggevonden. De vervolgstap is om opgravingen uit te voeren in dit westelijke deel van zodra de omgevingsvergunning is goedgekeurd. Dit heeft niet alleen een impact op de timing maar uiteraard ook op de kostprijs.
 
De impact op de timing van bovenstaande elementen, leidt tot volgende voorlopige inschatting: 
 • Kandidaatstelling: oktober-november 2022
 • Individuele jurygesprekken: december-januari 2022
 • Finale kostprijs percelen: januari 2023
 • Toewijzing percelen: februari 2023
 • Uitgifte percelen: april 2023

Bij de kandidaatstelling zal voor de kostprijs gewerkt worden met een vork omdat op dat moment nog verschillende elementen onzeker zijn: al dan niet de subsidie voor de erkenning van een onrendabele greenfield, de kostprijs van de opgravingen, de concrete kostprijs voor het aanleggen van de infrastructuur en nutsvoorzieningen.  
 

Kandidaatstelling

De kandidaatstelling is gebaseerd op de eerder aangehaalde principes en daaraan gelinkte criteria. Voor de kandidaatstelling zullen alle geïnteresseerden persoonlijk worden uitgenodigd via mail maar daarnaast zal dit ook openbaar gemaakt worden via de kanalen van Moerbeke en Interwaas. 

Een kandidaatsdossier bestaat uit algemene info, eigen aan de site en de percelen (selectiecriteria, verkoopsvoorwaarden, stedenbouwkundige voorschriften en algemene voorwaarden) en een vragenlijst kandidaatstelling. De kostprijs bij kandidaatstelling zal worden meegedeeld als een vork. 

Voor de kandidaatstelling wordt een dossierkost gerekend van 1.500 euro. Deze wordt in mindering gebracht van de kostprijs bij toewijzing, teruggestort bij niet toewijzing of als administratiekost aangerekend indien een kandidaat zich terug trekt, 1 maand of later, na kennisname van de finale kostprijs. 

Deze vragenlijst zal duidelijk aangeven welke criteria welk gewicht zullen krijgen. Op basis van de antwoorden zal een jury, bestaande uit vertegenwoordigers van de gemeente Moerbeke en Interwaas, bedrijven toewijzen volgens de hoogste scores. Bij onduidelijkheden of ex aequo zullen in een tweede ronde persoonlijke gesprekken gevoerd worden. Deze finale selectie zal worden voorgelegd aan de Raad van Bestuur om finaal bekrachtigd te worden.