Participatierapport fusie Moerbeke-Lokeren

De gemeenteraden van de stad Lokeren en de gemeente Moerbeke uitten in april 2022 de intentie tot vrijwillige samenvoeging van beide gemeenten. Het gemeentebestuur van Moerbeke beloofde inspraak aan de inwoners over deze fusieplannen.

Deze inspraak werd op verschillende manieren georganiseerd. Zo werd aan de gemeentelijke adviesraden en werkgroepen gevraagd om een advies te formuleren over deze plannen. Ook werd een e-mailadres fusie@moerbeke.be voorzien waarop inwoners vragen en opmerkingen konden formuleren. Tenslotte werd een vragenlijst opgemaakt, die zowel op papier als digitaal beschikbaar werd gesteld van de inwoners. De burgemeester lichtte de verschillende elementen die bij een fusie horen ook digitaal toe via een video, zodat mensen de vragenlijst goed geïnformeerd konden invullen.

Om de inwoners voldoende te kunnen informeren, werden eveneens drie participatiemomenten georganiseerd, waar een toelichting werd gegeven over de redenen waarom het gemeentebestuur fusiegesprekken wil aanknopen. De deelnemers aan die participatiemomenten konden daar rechtstreeks vragen stellen, en ook de vragenlijst werd daar verspreid.

De input van onze inwoners én gemeentelijke adviesraden en werkgroepen werd ondertussen verwerkt. Lees de resultaten in het participatierapport

Conclusie

De verschillende adviezen zijn niet eenduidig, zeker wat betreft de input die van de inwoners zelf komt. Het is duidelijk dat zowel de adviesraden als de verschillende diensten een fusie als meerwaarde zien. Bij de bewoners is er nog twijfel, in het bijzonder omdat men aandringt op lokale dienstverlening en voldoende aandacht voor Moerbeke. Deze twijfel is bijzonder groot bij de inwoners van Koewacht, die nu ook al het gevoel hebben niet de aandacht te krijgen die ze verdienen. Als de fusie wordt doorgezet, moet er dus aandacht zijn voor deze bekommernissen, die ook door het bestuur zelf worden gedeeld.

Op basis van de verschillende adviezen is het bestuur echter van oordeel dat de gesprekken tussen Lokeren en Moerbeke kunnen worden verdergezet om de effectieve fusie voor te bereiden. Intussen kunnen een aantal beleidsdomeinen al worden geïntegreerd. We denken daarbij vooral aan de technische diensten, de diensten kinderopvang en de diensten toerisme. Maar ook bij de adviesraden en werkgroepen is er veel enthousiasme om al vervroegd een aantal dingen samen te doen. We steunen deze intentie.