Publieke raadpleging RUP Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite

Deelplan 1 RUP gedeeltelijke herziening suikerfabrieksite Moerbeke

Het gemeentebestuur van Moerbeke maakt het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ op. Het gemeentebestuur legt de startnota’s van het RUP ter inzage, waarop burgers, adviesinstanties en andere betrokkenen reacties, opmerkingen en vragen kunnen formuleren.

Doelstellingen van het RUP

Na de sluiting van de suikerfabriek in Moerbeke, maakte de provincie van Oost-Vlaanderen in 2018 het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ op. Intussen gingen verschillende partijen aan de slag om vorm te geven aan de dorpsontwikkeling die het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ mogelijk maakt. Echter worden er bij de uitwerking van projecten verschillende knelpunten in het provinciaal RUP waargenomen die een werkbaar en haalbaar project moeilijk maken. Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst met het nieuwe gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ de knelpunten uit het PRUP te halen, zodat de dorpskern van Moerbeke kwalitatief ontwikkeld kan worden.

Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ omvat 4 deelplannen.

Deelplan 1: Alfaplant en compensatiegebieden

Op termijn wenst het bedrijf Alfaplant te verhuizen, waardoor de site op de hoek van de Opperstraat – Eikenstraat leeg zal komen te staan.

Het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet voor deze terreinen de bestemming voor glastuinbouw / zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid. Gezien de terreinen gelegen zijn in het centrum van Moerbeke en middenin een residentiële omgeving, is het voorzien van nieuwe bedrijvigheid hier niet wenselijk. Deze terreinen lenen zich voor een woonontwikkeling op maat van Moerbeke.

Met de herbestemming van de Alfaplantsite (naar woongebied) dient het bijkomend woongebied planologisch gecompenseerd te worden. Voor de compensatie werd gekozen om parken en pleinen met een publiek karakter – die momenteel de bestemming voor wonen hebben – te bestendigen door deze planologisch te herbestemmen naar zone voor gemeenschapsvoorzieningen (7 compensatiegebieden).

Deelplan 2: Lindenplaats

Bij de uitwerking van projecten binnen deelplan 2 wordt ondervonden dat verschillende bepalingen in het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ niet haalbaar zijn en juridisch voor interpretatie vatbaar zijn. De gemeente wenst met het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ beperkt aan te passen naar werkbare en haalbare bepalingen, zodat het terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden.

Deelplan 3: Recyclagepark en gemeenteloods

Het huidige recyclagepark langs de Damstraat dient te verhuizen. Het gemeentebestuur wenst het nieuwe gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods te voorzien binnen deelplan 3. Hiervoor dient het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ aangepast te worden, zodat een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende (groen)buffer kwalitatief ingepast kan worden.

Deelplan 4: Schrappen overdruk harde rand

In het provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt een ‘overdruk harde rand’ voorzien. Echter is deze overdruk voor interpretatie vatbaar, waardoor juridische onduidelijkheid ontstaat. In het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ zal de ‘overdruk harde rand’ geschrapt worden. De overige bepalingen van het provinciaal RUP blijven van toepassing voor deelplan 4.

Kennisgeving RUP

Procedure

Van vrijdag 31 december 2021 tot en met maandag 28 februari 2022 organiseerde het gemeentebestuur van Moerbeke de publieke raadpleging over de start- en procesnota’s.

De startnota’s omvatten een eerste voorstel van visie en ontwikkelingsperspectieven voor de verschillende deelplannen. De startnota’s worden tijdens de publieke raadpleging afgetoetst met de bevolking, adviesinstanties en andere betrokkenen, zij kunnen reageren op de inhoud van de startnota’s. 

Gedurende de inspraakperiode kunnen bemerkingen of aanvullingen op deze plannen overgemaakt worden. In de verdere RUP-procedure zullen de inspraakreacties en de adviezen van de adviesinstanties verder worden beoordeeld.

Informatiemoment

Om het RUP inhoudelijk toe te lichten en vragen te kunnen beantwoorden, werd een informatiemoment voorzien op woensdag 12 januari 2022.

Reageren

Vragen, opmerkingen of suggesties over het RUP konden ingediend worden tot en met maandag 28 februari 2022.

Reageren kon:

  • Per aangetekende brief aan het gemeentebestuur van Moerbeke, dienst Omgeving, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke
  • Tegen ontvangstbewijs afgegeven op het gemeentehuis
  • Via e-mail naar suikerfabrieksite@moerbeke.be


Gelieve telkens duidelijk ‘RUP Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ te vermelden.