Gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ scopingnota

De suikerfabriek in Moerbeke sloot op 1 januari 2008 en zo kwam het fabrieksterrein braak te liggen. De terreinen van de voormalige suikerfabriek waren – volgens het gewestplan – hoofdzakelijk bestemd als industriegebied. Gezien de ligging van de terreinen (langs de Moervaartvallei en in een hoofddorp in buitengebied) was een ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein op de plek van de voormalige suikerfabriek niet wenselijk.

Met het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Suikerfabrieksite en omgeving’, gepubliceerd in het BelgIsch Staatsblad op 6 mei 2018, werden de industrieterreinen herbestemd zodat een dorpsontwikkeling binnen Moerbeke mogelijk werd. Intussen gingen verschillende partijen aan de slag om vorm te geven aan de dorpsontwikkeling die het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ mogelijk maakt. Echter worden er bij de uitwerking van projecten verschillende knelpunten in het PRUP waargenomen die een werkbaar en haalbaar project moeilijk maken.

Het gemeentebestuur van Moerbeke wenst met het gemeentelijk RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ de knelpunten uit het PRUP te halen, zodat de dorpskern van Moerbeke kwalitatief ontwikkeld kan worden. Tijdens de participatieronde lagen de verschillende startnota’s en de procesnota ter inzage in het gemeentehuis en waren deze nota’s beschikbaar op de gemeentelijke website. De bevoegde adviesinstanties werden geraadpleegd. De adviezen en opmerkingen op de startnota werden verwerkt in de scopingnota.

De scopingnota wordt in meerdere nota’s onderverdeeld:

Openingsuren

Omgeving