Tweede verblijven

Een tweede verblijf is een private woning die voor de eigenaar of huurder niet als hoofdverblijf dient, maar die wel op elk moment als woning kan gebruikt worden.

Heb je een tweede verblijf in Moerbeke? Doe aangifte via het Aangifteformulier tweede verblijf.pdf (102 kB).

Voorwaarden

Een tweede verblijf is elke woning of verblijfsgelegenheid die niet is ingeschreven als hoofdverblijfplaats in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

 

Procedure

Indien er meerdere eigenaren zijn, gelieve het formulier dan te dupliceren en voor elke eigenaar aan te vullen.

Mail het ingevulde aangifteformulier naar financien@moerbeke.be, geef het persoonlijk af aan de dienst burgerzaken van het gemeentehuis of  verstuur het per post naar Financiële dienst, Lindenplaats 7, 9180 Moerbeke.

Na de toezending van het aangifteformulier zal de financiële dienst overgaan tot opname in het kohier en wordt een aanslagbiljet toegezonden.

De belastingsplichtige moet uiterlijk op 31 januari van het aanslagjaar aangifte doen van het belastbaar goed. Bij gebreke aan aangifte wordt de belastingsplichtige ambtshalve ingekohierd volgens de gegevens waarover het gemeentebestuur beschikt, onverminderd recht van bezwaar en beroep.

Afvalcontainers aanvragen?

De aanvraag voor afvalcontainers wordt ingediend via bevolking@moerbeke.be

Bedrag

In het Belasting op tweede verblijven (143 kB) vind je het belastingtarief voor dit jaar.

Downloads

Financiële dienst